25-04-04

reactie Vivant

Ook Vivant reageerde op de mail aangaande het referendum:
 
 
Beste,

Drie belangrijke pijlers steunen het programma van VIVANT, en één van die
pijlers is precies het referendum.

In ons partijprogramma kan U alles nalezen daarover, bvb. op onze webstek:
http://www.vivant.org/Vivant/nl/programma/programma.html

Daar zal je zien dat het Bindend Referendum Op initiatief van het Volk
(BROV) helemaal bovenaan staat bij het lijstje van de thema's waar u voor
kiest als u VIVANT uw stem geeft. Je kan de antwoorden op je vragen vinden
in het partijprogramma, dat ook gemakkelijk kan geopend of gedownload worden
op dezelfde webpagina. Toch wil ik hier je specifieke vragen apart
belichten:


- Vivant is sterk voorstander van het BROV omdat dit het enige instrument is
dat een échte directe democratie mogelijk maakt.

- Vivant heeft het hier uitsluitend over een bindend referendum, een
referendum waarvan de uitkomst niet bindend , maar enkel raadgevend zou
zijn, verandert niets aan het huidige bestuur, dat louter gebaseerd is op
particratie.

- Sommige thema's worden aangehaald in het programma, maar dit mag niet als
beperkend aanzien worden. Als er voldoende stemmen opgaan om een bepaald
thema aan de bevolking voor te leggen, moet dit zonder meer mogelijk zijn.

- Alle bestuursniveau's moeten in aanmerking komen, aangezien de
bevoegdheden voor bepaalde thema's op verschillende bestuursniveau's liggen.

- Vivant heeft het referendum als één van zijn drie belangrijkste
strijdpunten, en ziet het BROV als een absolute noodzaak om tot een degelijk
bestuur te komen. Uiteraard is het de bedoeling om het BROV in de Belgische
wetten te laten opnemen.


Dank u voor de interesse in het programma van VIVANT, en ik nodig u
vriendelijk uit om de webpagina's eens door te nemen. U zal zien dat VIVANT
een vernieuwende partij is met een positief programma, en dat bij VIVANT de
individuele vrijheid en het béter gaan leven centraal staan.

Hoogachtend

Guy
VAV-team

18:15 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

21-04-04

de grote referendum-vraag

Precies 1 week geleden verstuurde ik de volgende mail naar de voorzitters/voorzitsters van alle partijen die ik kon bedenken, in een poging om....hier een duidelijk antwoord op te krijgen natuurlijk!
 
DE VRAAG:
 

Geachte voorzitter van …,

 

Eerst en vooral zou ik u en uw partij bij de komende verkiezingen veel succes willen toewensen.

Graag had ik u een vraag gesteld omtrent een onderwerp dat ik niet vaak terugvind in de actualiteit of in partijprogramma’s: namelijk het referendum. Wat is het standpunt van uw partij hierover?

·        Is uw partij voor of tegen? En waarom?

·        Moet het bindend of niet-bindend zijn, of afhankelijk van het onderwerp?

·        Over welke thema’s moet de bevolking zich kunnen uitspreken?

·        Op welk(e) bestuursniveau(s) is het referendum het meest nodig?

·        Bent u bereid om te ijveren voor de vermelding van het referendum in de Grondwet?


 
Tot nu toe heb ik van de volgende partijen een antwoord ontvangen: BUB, Vlaams Blok, N-VA, Groen! en CD&V. Niet echt veel reactie dus...
 
Enfin dit zijn de antwoorden:
 
Belgische Unie - Union Belgique
 
Directe Democratie
 
De B.U.B. is principieel niet gekant tegen het Bindend Referendum op Volksinitiatief, noch tegen de inschrijving hiervan in de Grondwet opdat het bindend zou zijn.
Dit referendum kan echter enkel gevraagd worden indien het een kwestie met een ruim maatschappelijk draagvlak betreft.  Hiervoor dient een bepaald percentage van de bevolking de aanvraag te ondersteunen.
De B.U.B. ziet niet in waarom een referendum niet op ieder bestuursniveau kan georganiseerd worden.
Het is anderzijds vanzelfsprekend dat - indien de aanvraag voor het referendum is goedgekeurd - de media objectief dienen mee te werken.  Iedere mening dient gelijkwaardig aan bod te komen, zodat de bevolking zelf een gefundeerde mening kan vormen.
 


Vlaams Blok
 
Geachte,
 
Dank voor uw belangstelling in onze standpunten.
 

Het Vlaams Blok is ondubbelzinnig voorstander van referenda. Directe democratie maximaliseert de politieke participatie van de bevolking en de legitimiteit van de politieke besluitvorming. Daarom is de directe democratie voor het Vlaams Blok cruciaal in de versterking van de democratie in Vlaanderen. Concreet kan voor ons een referendum georganiseerd worden op nationaal en op gemeentelijk niveau.

 

Op nationaal niveau kan op vraag van 100.000 kiesgerechtigden of minstens één derde van het totaal aantal leden van het parlement en grondwets-, wetgevings- of verdragsreferendum worden gehouden onder het Vlaamse volk. Onze partij pleit reeds vele jaren voor een referendum over o.a. de uitbreiding van de Europese Unie en over het vreemdelingenstemrecht. In de gemeente kan voor het VB een referendum worden gehouden op vraag van minstens één derde van het totaal aantal leden van de gemeenteraad ofwel 10 % van de gemeenteraadskiezers.

 

Als bijlage vindt u onze 'Proeve van Vlaamse Grondwet'. Het hoofdstuk over het referendum is ingeschreven in Titel IV: De machten.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Vlaams Blok Studiedienst.

 
Nieuw - Vlaamse Alliantie
 
Beste,
 
Op vraag van Geert verduidelijk ik bij deze ons standpunt terzake.

De N-VA is geen voorstander van referenda, eenvoudigweg om dat dit haaks staat op ons systeem van afvaardigingsdemocratie. Politici worden verkozen op basis van een programma, zij worden door de kiezers gemandateerd om beslissingen te nemen en kunnen daar achteraf door de kiezer voor beloond of afgestraft worden. Zij moeten zodoende hun verantwoordelijkheid niet ontlopen wanneer het op belangrijke beslissingen aankomt. Daar zijn ze immers toch juist voor verkozen.

Waar houdt het afstand doen van de eigen politieke verantwoordelijkheid trouwens op? Een referendum over vreemdelingenstemrecht, over de snel-Belg-wet, over het Ruimtelijk Structuurplan, over de inzet van troepen in Irak....?

 

Darenboven geeft een referendum de bevolking dikwijls verkeerdelijk de indruk dat de burger beslist, terwijl de vraagstelling en de antwoordkeuzes - die dikwijls determinant zijn - politiek beslist worden.


 

Met vriendelijke groeten, 
  
Ben Weyts,
Woordvoerder N-VAGroen!
 

Beste,

 

Basisdemocratie is één van de pijlers van het groene gedachtegoed. Voor ons is niet alleen het nemen van goede beslissingen belangrijk, maar ook hoe je tot die beslissing komt. Daarbij stellen wij een maximale interactie met de bevolking centraal. Inspraakmechanismen zijn er in alle gradaties, gaande van het passief informeren over overleg tot het houden van referenda. De Groenen ijveren voor openheid en interactie: het bestuur moet burgers informeren en consulteren bij het nemen van beslissingen en de uitvoering van het beleid; maar ze moet ook haar oor te luisteren leggen en af en toe inpikken op wat er bij de bevolking leeft. In onze optiek mag directe democratie echter niet tegengesteld worden aan representatieve democratie; ze moeten elkaar versterken. Het individueel en rechtstreeks aanspreken van de mensen mag er niet toe leiden dat het middenveld en zelfs de parlementen buiten spel worden gezet. Voor ons is democratie een permanente dialoog en is het voeren van een breed maatschappelijk debat een zaak van goed bestuur.

 

Om met Uw laatste vraag te beginnen. Ja! Telkens een grondwetswijziging wordt voorbereid, schuift onze partij de mogelijkheid tot het inrichten van een referendum naar voor. Helaas vinden wij daartoe onvoldoende politieke steun. Tot op heden blokkeert elke discussie over het houden van volksraadplegingen op het 'njet' van de Grondwet, maar is er tegelijk een grote aarzeling om deze situatie te deblokkeren. Zelfs ons recent voorstel van decreet, om op het Gewestelijke niveau volksraadplegingen te organiseren, rekening houdend met de beperkingen die de Grondwet oplegt, werd door de Raad van State als te vérgaand beschouwd. Het kreeg nochtans wel de steun van de Vlaamse meerderheidspartijen.

 

Ons officieel partijstandpunt vraagt referenda op alle bestuursniveaus en sluit geen enkel thema uit, ook belastingen of grondrechten niet. Wij stellen wel dat de vraag die bij zo'n referendum voorligt ethisch moet zijn, en dus niet tot doel kan hebben bepaalde mensenrechten in te perken of bevolkingsgroepen ervan uit te sluiten. Het moet sowieso het parlement of de raad zijn dat beslist over het houden van een volksraadpleging of referendum over een bepaalde vraag. De regering of het college moet zorgen voor de uitvoering ervan. Als een referendum gebeurt op initiatief van de bevolking moeten er voldoende handtekeningen deze vraag steunen. Het bestuursniveau dat het referendum organiseert moet ook bevoegd zijn over deze kwestie. Om op het federale niveau rekening te houden met de moeizaam bereikte evenwichten tussen beide landsdelen, moet het parlement zijn goedkeuring geven met bijzondere meerderheid, indien de inhoud van de vraag betrekking heeft op een thema dat onder dit regime valt.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat het nuttig is om beide pistes mogelijk te maken. Uiteraard moeten er aan het organiseren van bindende volksraadplegingen (referenda) strengere voorwaarden verbonden zijn (vooral naar aantal handtekeningen om de vraag te steunen, de tijd waarbinnen deze worden verzameld, en natuurlijk het aantal personen die aan zo'n referendum deelneemt) dan aan het organiseren van een consultatieve volksraadpleging. Deze laatste kan door het parlement of door de raad worden gebruikt zoals zij ook hoorzittingen kan organiseren of om het advies van deskundigen verzoekt tijdens de beraadslaging over een voorliggend ontwerp. Het is absurd dat onze vertegenwoordigers niet de mogelijkheid hebben om de bevolking te raadplegen, wanneer zij beslissingen moet nemen. Op deze wijze moeten voor en tegenstanders ook argumenteren met de bevolking, en zal deze bewust zijn van de gevoeligheid en de omvang van een beslissing. Nu gebeuren vele zaken vér boven het hoofd van de burger, ook al is deze de eerste betrokkene om de implicaties van een beslissing te ervaren. Bij consultatieve volksraadplegingen mag er geen deelnemersquorum gelden, al kan een lage opkomst natuurlijk wel een indicatie zijn van onverschilligheid tegenover de voorliggende vraag.

 

Ik wil eindigen bij Uw eerste vraag. Groen! is voor het referendum. Wij moeten ook de democratie durven vernieuwen, niet alleen onze bestuursinstellingen. Vandaag zijn mensen mondiger dan vroeger, hoger geschoold, beter geïnformeerd. Een paternalistische ingesteldheid ('wij weten wat goed is voor de mensen') van de politiek is niet meer van deze tijd. Het uit de weg gaan van elke discussie met de bevolking heeft tot een vervreemding tussen burger en bestuur geleid. Er worden te weinig pogingen ondernomen om een maatschappelijk draagvlak te creëren voor beleidsbeslissingen en er is te weinig debat over de beleidsmatige uitdagingen die voor ons liggen. Een belangrijk argument voor referenda is dat ze de bevolking responsabiliseren, bewust maken van de pro's en contra's en gevolgen van beleidsbeslissingen.

 

Een goed bestuur is er niet alleen voor de mensen, het moet mét de mensen werken.

 

Tot slot wil ik U nog danken voor uw ondersteunende woorden, en voor de belangstelling die U stelt in onze standpunten.

 

Hoogachtend, en met vriendelijke groeten,

 

Vera Dua

 


 
Christen-Democratisch en Vlaams
 
Geachte,
 
U richtte een vraag aan voorzitter Yves Leterme i.v.m. het standpunt van CD&V inzake referenda.
 
Hierna bezorg ik u het antwoord op uw vragen.
 

·        Is uw partij voor of tegen? En waarom?

       CD&V kiest voor de representatieve democratie. De directe democratie kan de represenatieve democratie aanvullen, maar niet in de plaats treden van de representatieve democratie.

·        Moet het bindend of niet-bindend zijn, of afhankelijk van het onderwerp?

       De logische consequentie van het antwoord op de eerste vraag is dat volksraadplegingen niet bindend zijn. De ultieme beslissing in de represenatieve democratie ligt bij het parlement.

·        Over welke thema's moet de bevolking zich kunnen uitspreken?

       over alle thema's met uitzondering van grondrechten en fiscale en budgettaire thema's.

·        Op welk(e) bestuursniveau(s) is het referendum het meest nodig?

       Op gemeentelijk en provinciaal niveau bestaat reeds de mogelijkheid tot het organiseren van volksraadplegingen. Deze mogelijkheid dient uitgebreid te worden tot het gewestelijke en federale niveau.

·        Bent u bereid om te ijveren voor de vermelding van het referendum in de Grondwet?

             Indien dit conform de bovenvermelde standpunten is, ja. Dit betekent onder meer dat de thema's waarover geen raadplegingen kunnen georganiseerd worden, in de grondwet dienen opgenomen te worden.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Jef Smits          
----------------------------------------------------
 
Klaar en duidelijk!
 
OPROEP
Heb je ook een vraag die je wilt stellen om de antwoorden van alle partijen te kunnen vergelijken, aarzel niet om je stem te laten horen! Als tijdsgebrek of te weinig interesse een argument is om het niet te doen, stuur je vraag dan maar naar mij, ik zal zorgen voor de versturing naar de partijen naar uw keuze.

14:28 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

proces te gent

Ben benieuwd naar de uitslag van het proces tegen de 3 vzw's van het Vlaams Blok. Racistisch of niet, freedom of speech moét van toepassing zijn, altijd in de politiek!
 
Vraagje: als er morgen een partij verschijnt in Vlaanderen die pleit voor een dictatuur i.p.v. democratie, hebben wij dan het recht om die partij te verbieden?

13:59 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-04-04

CD&V / N-VA manifest

Het "Vlaams kartel" behaalt de primeur en stelt als eerste partij haar programma voor.
http://www.n-va.be/manifest.pdf

19:02 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-04-04

sites

Een aantal interessante sites over vanallesennogwat...
 

http://groups.msn.com/PolitiekvanenvoorJongeren/

 

http://groups.msn.com/debelgischepolitiek/

 

http://groups.msn.com/nardevrijdenkersbeweging/

  

http://groups.msn.com/rechtstreeksedemocratie/21:03 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

bericht van Steve, bericht aan Steve

De inzet van de komende verkiezingen is groot. Kiezen op 13 juni gaat voor partijvoorzitter Steve Stevaert over de keuze tussen een links, progressief of een rechts conservatief Vlaanderen. Een solidair of niet-solidair Vlaanderen. "Voor mij staat dat gelijk met de keuze tussen een warm en een koud Vlaanderen", stelt Stevaert. "Want rechts en links bestaat wel nog, alleen willen de rechtsen niet rechts genoemd worden." Als voorbeelden noemt Stevaert de flitspalen en de landsverdediging. "Rechts vindt flitspalen pesterijen, links vindt dat je daarmee kinderlevens redt. Rechts wil dat er meer geld naar landsverdediging moet en minder geld naar sociale zekerheid en uitkeringen."

Maar als de kiezer zich uitspreekt voor het conservatief kartel van CD&V-N-VA en sp.a zetelt niet meer in de Vlaamse meerderheid, dan trekt Stevaert zijn troepen terug. "Het lot van de federale regering hangt af van de Vlaamse verkiezingen. Want als CD&V een Vlaamse meerderheid kan vormen, dan zal die partij ook op federaal vlak haar voorwaarden stellen", legt Stevaert uit. "Een asymmetrische regering kan onmogelijk werken."

"De kiezer bepaalt uiteraard", besluit Stevaert. "Maar een rechtse regering is een slechte zaak voor de gewone mensen. Zij zijn de klos. Als we de voorbije jaren rechtse regeringen hadden gehad, was er geen sprake geweest van de maximumfactuur in de gezondheidszorg. Dan hadden we vandaag geen Zilverfonds, geen gratis openbaar vervoer en geen afschaffing van het kijk- en luistergeld."  (c) Politics.be

 
Daar gaan we weer! sp.a-voorzitter Stevaert schept een duidelijk beeld: kiezen voor ons is goed, kiezen voor "hun" is slecht, "want een rechtse regering is slecht voor de gewone mensen".
Wederom: wat een onzin, dé gewone mensen bestaan niet!! Iedere individuele kiezer maakt uit wat de belangen zijn waar hij/zij waarde aan hecht voor de eigen persoon en de directe omgeving en stemt naar eer en geweten op de daarbij passende persoon/partij.
 
Bericht aan Steve: < maak duidelijk wat je de Vlamingen op Vlaams niveau kunt bieden en overtuig op basis van argumenten en nuanceer. Die machtsspelletjes en dreigementen kunnen "de mensen" missen als kiespijn! >

18:06 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

18-04-04

amai

Zijnde een voorstander van de vrije meningsuiting geef ik u hier een tekst waarin gepleit word (jawel!) tegen de democratie!

http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/democracy.html

Nog nooit zoveel bullshit gelezen maar ja....ieder zijn mening! Spijtig dat er geen é-mailadres bijstaat, ik zou is graag met die persoon in discussie gaan!20:49 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

BHV

Ondanks de afschildering van Steve Stevaert als platte populist en wat nog allemaal, steunt hij toch maar zijn partijgenoot en burgemeester Leo Peeters in diens actie voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Chapeau Steve!
 
Vandaag in de Zevende Dag, quote van Patrick Dewael: "na de verkiezingen kunnen we beginnen te onderhandelen met de Franstalige partijen."
Waarom onderhandelen? Verwacht de PS soms een compensatie? Het gaat gewoon om een probleem (ik zou het zelfs een onrecht durven noemen) dat tegen de Grondwet ingaat, en dat moet opgelost worden. Pas de discussion!
 
http://www.vvb.org/acties/0312ovv/peeters.doc

19:25 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Minaretten en moskeeën binnenkort gebouwd met UW belastingg

Minaretten en moskeeën binnenkort gebouwd met UW belastinggeld!

Protesteer bij VLD en CD&V!

Op dit ogenblik wordt in het Vlaams Parlement het ‘Moskeedecreet’ van VLD, SP.a en Groen besproken. Met dit decreet wil Vlaams minister Van Grembergen (SP.a-Spirit) ervoor zorgen dat tientallen moskeeën in Vlaanderen officieel erkend worden, waarna honderdduizenden euro Vlaams belastinggeld zullen gebruikt worden om nieuwe moskeeën neer te zetten en minaretten te bouwen in Vlaanderen. Er is geen enkele waarborg tegen fundamentalistische moskeeën; wie wordt voorgedragen door het zogenaamde ‘Moslimexecutief’ wordt erkend, ook al heeft de staatsveiligheid onlangs gezegd dat in dat volledig Franstalige ‘Moslimexecutief’ 8 fundamentalisten zetelen……

Het Vlaams Blok vertraagt de bespreking van het Decreet al twee weken, maar de media zwijgen dit verzet dood, en SP.a en VLD zetten alles op alles om het Decreet deze week gestemd te krijgen. ‘Oppositiepartij’ CD&V steunt het Decreet…

Na het vreemdelingenstemrecht zou dit de tweede ongelooflijke knieval zijn die de VLD op korte tijd voor de vreemdelingen maakt.

Bent u ermee akkoord dat moskeeën en minaretten zullen gebouwd worden met uw belastinggeld?
Bent u ermee akkoord dat VLD, SP.a en CD&V uw geld geven aan moskeeën die erkend worden door het ‘Moslimexecutief’, waar volgens de staatsveiligheid 8 fundamentalisten in zetelen?

Als dat niet zo is, protesteer dan via de enige vrije media die er nog zijn: Internet en email!
Dat Groen en SP.a de islam aanbidden is bekend, maar misschien kunnen VLD en CD&V nog tot gezond verstand gebracht worden.
(c) Forum "Uw mening"

 
Blijkbaar is het vandaag de mode om willekeurig je lievelingetjes te kiezen en de rest te negeren. Dat mag,...als individu. Nogmaals: discriminatie hoort niet thuis in een democratie. Als overheid moet je een keuze maken: subsidieer 1 godsdienst en je bent verplicht de anderen ook tegemoet te komen.
 
Het decreet gaat trouwens niet alleen over de Islam maar ook over de Joodse gebedsdiensten, de Orthodoxe, Protestantse en Anglicaanse kerk.
Omdat kennis macht is: informeer uzelf over het "decreet van erediensten":
http://www.binnenland.vlaanderen.be/HRBB/dossiers/eredien...
 
Of ik het akkoord ben dat mijn geld daarvoor gebruikt wordt? NEE, maar dat mijn geld gebruikt wordt om de Katholieke Kerk te onderhouden staat mij evenmin aan! Want ook in onze oude vertrouwde Kerk vind je extreme meningen, voorbeelden genoeg: "condooms zijn strikt verboden" aldus Zijne heiligheid(?). 
 
Persoonlijk acht ik het beter als de overheid stopt met elke vorm van subsidiëring aan eender welke godsdienst. Dat ze zelf bewijzen dat religie een positieve rol kan spelen in het leven van een mens, dan zullen ze wel kunnen rekenen op financiële steun.
 
De media tonen nogmaals dat ze hun objectieve plicht soms (gewillig) vergeten, het moslimdecreet kwam nauwelijks aan bod. Ja, het is gevoelige materie, maar het moet behandeld worden.

10:53 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-04-04

c'est ça!

http://users.tijd.com/~tdn72767/deedee/ds040414.htm

 

I rest my case!


21:19 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

BeHaVe

Ps-voorzitter Elio Di Rupo is van mening dat de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde onaanvaardbaar is. "Zowel Vlamingen als Franstaligen verwachten iets anders dan nutteloze communotaire provocaties", aldus Di Rupo. Hierbij eist hij van de minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael het goede verloop van de verkiezingen in Vlaams-Brabant. Verder zit hij er ook mee dat politiek verantwoordelijken, zoals ex- premier Jean-Luc Dehaene, zich bezighouden met initiatieven waar de burger absoluut niet van wakker ligt.   (POLITICS.BE)

Als die zogenaamde “nutteloze communotaire provocaties” berusten op een werkelijk probleem waarbij er sprake is van discriminatie tussen Vlamingen en Walen dan moet dat probleem opgelost worden. De Raad van State oordeelde al dat deze situatie waarbij er Franstalige lijsten gepubliceerd worden in Vlaams(!)-Brabant oneerlijk is. Oplossing?-->Splits B-H-V!

 

http://www.splits-bhv.be/


18:05 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

populisme

Deze week in Knack: een interview met Jan Blommaert, hoogleraar taalkundige, over het moderne populisme in de politiek.

 

Een aantal dingen die ik heb onthouden:

  • Populisme vind je terug in ALLE politieke strekkingen.
  • "Dé burger", "dé mensen" of "Jan met de pet" bestaan niet. Alle individuen en groepen hebben eigen belangen en interesses. Voor iedereen goed doen is onmogelijk.
  • De journalistiek moet zich beter bewust zijn van haar macht. Het onderscheid tussen een politicus en een journalist is tegenwoordig moeilijk te zien.
  • De kabinetten hebben nog nooit zoveel macht gehad als nu. De echte machte is in de handen van de niet-verkozen deskundigen.
  • Politiek begint meer en meer op een markt te gelijken waarin zoveel mogelijk "verkocht" moet worden. Politieke marketing rukt op.

Uiterst interessant, eindelijk is iemand die (ongeveer!) zegt wat ik denk, ookal zijn er veel sporen van een licht verzuurd karakter te vinden. Enfin, de moeite waard om is gelezen te hebben!

17:54 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

politieke info

Informatie over ons politiek bestel en veel meer, neem is een kijkje:
http://www.ibase4web.com/homepage%20politiek.htm
 

11:12 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

reageer!

sp.a-voorzitter Stevaert koppelt de Vlaamse verkiezingen aan het lot van de federale regering, als zijn kartel op 13 juni verliest dan zal de sp.a uit de paarse federale regering stappen.
 
Ik zie niet in waarom asymmetrische regeringen een doorn in het oog zouden zijn, het vraagt alleen veel goeie wil en samenwerkingsvermogen. (we zitten dus met een probleem :-))

10:37 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-04-04

referendum?

Eergisteren heb ik een mail gestuurd naar de voorzitters van alle partijen in Vlaanderen (zie het lijstje onder "Links-partijen"). Dit is de verstuurde tekst:
 

Eerst en vooral zou ik u en uw partij bij de komende verkiezingen veel succes willen toewensen.

Graag had ik u een vraag gesteld omtrent een onderwerp dat ik niet vaak terugvind in de actualiteit of in partijprogramma’s: namelijk het referendum. Wat is het standpunt van uw partij hierover?

·        Is uw partij voor of tegen? En waarom?

·        Moet het bindend of niet-bindend zijn, of afhankelijk van het onderwerp?

·        Over welke thema’s moet de bevolking zich kunnen uitspreken?

·        Op welk(e) bestuursniveau(s) is het referendum het meest nodig?

·        Bent u bereid om te ijveren voor de vermelding van het referendum in de Grondwet?


 
De kans dat je een antwoord krijgt is groter las er verkiezingen in aant ocht zijn, dus ik grijp mijn kans ;-)
De antwoorden volgen spoedig, het ene al wat sneller dan het andere.

21:24 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-04-04

tip

voor de boekenwurmen (en al de rest), de volgende boeken zijn het lezen meer dan waard:
  • "Over vrijheid" John Stuart Mill
  • "Stupid white men" Micheal Moore
  • "Over politiek" Luc Huyse

nog iemand een goeie tip?

20:41 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-04-04

wablief?

Deze week in Humo: "De Stemtest", een interview met mediamensen over hun kiesintenties. Interessant, maar een platte bevestiging van het politiek correcte(?) denken.
 
Uitspraak van Siegfried Bracke in dat artikel: "Televisie eist nu eenmaal dat geïnterviewden in 20 seconden een heldere mening kunnen geven." (Humo)
 
DE reden van de onduidelijkheid in de media op politiek vlak! 20 seconden voor een politicus/politica om zijn/haar standpunt te verkondigen....zonder nuances, zonder debat....kortom een populistische oneliner!! De slechte communicatie is een hoofdreden van de apolitiek, en de tv dwingt de politici om hun stijl aan te passen: alles moet catchy en kort, en als je mening te lang is of te genuanceerd (wat wijst op een doordachte mening!) dan kom je niet in aanmerking. Alsof ze op tv te weinig tijd hebben...alstublieft zeg! Misschien moeten ze nog wat meer tijd opvullen met de herhalingen van "FC De Kampioenen" of "De Kotmadam" of films die we allemaal al 10 keer gezien hebben...In plaats van is werk te maken van een degelijke berichtgeving waarin er ruimte is voor discussie en nuancering, want als ik de lengte van onze journaals vergelijk met omringende landen, merk ik op hoe weinig onze politici te zeggen hebben (of kunnen zeggen) op tv.

19:53 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

13-04-04

cumuleren! Qe?

Acht op de tien Vlaamse parlementsleden cumuleren

Nog geen 20 procent van de Vlamingen in het federale parlement en de federale regering is voltijds parlementslid of regeringslid. Meer dan 80 procent cumuleert zijn parlements- of regeringsjob met een of meer bijkomende mandaten.

Voor de parlementsleden gaat het gemiddeld om 2,5 mandaten. Het kan gaan om zowel commerciële, niet-commerciële als gemeentelijke mandaten of een combinatie.

 Verkozenen van sp.a-Spirit doen het minst aan cumul, bij CD&V en VLD is de situatie omgekeerd. Van het Vlaams Blok hebben vier op een totaal van 26 parlementsleden geen bijjob.

Van de Vlaamse regeringsleden, zijn er slechts drie die exclusief regeringswerk verrichten, met name minister van Economie Fientje Moerman, premier Guy Verhofstadt en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael, alledrie VLD.

(Het Laatste Nieuws)          


 
Ze kunnen van "Vrhfstdt" zeggen wat ze willen, hij is toch bezig met zijn werk: fulltime premier/dernier.(schrappen wat volgens u niet past ;-)

22:10 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

11-04-04

champion

Vandaag in Het Laatste Nieuws: oprichting van een nieuwe site die de kiesintenties van de Belgen onder de loep neemt aan de hand van dagelijkse beoordelingen en voting.
www.stemmenkampioen.be
 

21:22 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-04-04

integratie? assimilatie?

Vraagje: Wat is inburgering? Zijn er tests of cursussen (al dan niet verplicht) voor nodig? Moet men onze waarden en normen overnemen? Mag men zijn cultuur behouden?
 
uw reacties...

19:54 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

inburgering

Vanaf donderdag moeten alle anderstaligen die in Vlaanderen komen wonen, een verplicht inburgeringstraject volgen. Het pakket bestaat uit lessen Nederlands en maatschappelijke orientatie. En ze worden ook begeleid bij het zoeken naar een job. Jaarlijks komen tot 15.000 buitenlanders in Vlaanderen wonen. Alleen laaggeschoolden moeten het volledige traject volgen. Nieuwkomers uit de Europese Unie en mensen die met een Belg getrouwd zijn, zijn vrijgesteld. Minister van Onderwijs Vanderpoorten heeft al aangekondigd dat er 1,3 miljoen euro extra komt voor cursussen Nederlands. (VTM)
 
Toch een goede zaak dat het taboe rond deze onderwerpen (deels) verdwenen is. Een herziening van die inburgering was dringend nodig, het beheersen van de taal is toch evident als je je ergens komt vestigen.

19:31 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

31-03-04

site

Ondanks zijn tekortkomingen blijft het internet toch een schitterend medium, vooral als het gaat om actua en politiek. Politics.be is opnieuw gestart met zijn verkiezingssite: http://www.verkiezingssite.be. Een prima bron voor partijprogramma’s, nieuws, kieslijsten, enz. Een aanrader!


20:48 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

MDP

Na lange tijd laat Abou Jahjah nog is van zich horen, wat niet betekent dat hij niet actief is geweest: integendeel, recent hebben er nog AEL-betogingen plaatsgevonden naar aanleiding van de moord op Sheikh Ahmed Yassin door Israël.
Vandaag werd bevestigt dat de AEL zal opkomen voor de Vlaamse en Europese verkiezingen als de Moslim Democratische Partij (MDP).
 
ANTWERPEN - De Moslim Democratische Partij (MDP), de nieuwe partij van de Arabisch Europese Liga (AEL) van Dyab Abou Jahjah, neemt deel aan de Vlaamse verkiezingen in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Waarschijnlijk komt er ook een Europese lijst. Onderwijs en werkgelegenheid zijn de voornaamste thema's in het partijprogramma.

In haar programma heeft de partij veel aandacht voor onderwijs. De MDP pleit voor de oprichting van islamscholen, complementair aan de bestaande netten en voor meer aandacht voor diversiteit in het onderwijs en in de onderwijsopleidingen. Verder wil de MDP dat het Gelijke Onderwijskansendecreet herbekeken wordt, ,,want het heeft gefaald, ondanks de goede intenties".

Tweede pijler in het programma is de werkgelegenheid. De MDP wil meer allochtonen aan het werk door de bedrijven quota op te leggen. Ook wil de partij de 32-urenweek ingevoerd zien, ,,om zo tot een betere arbeidsherverdeling te komen", zegt Ahmed Azzuz.

 
(De Standaard)

Nu valt nog af te wachten of hun partij het beter zal doen dan de voormalige partij die gevormd werd samen met de PvdA (RESIST), toen behaalde men amper 1%. En of ze ook nog boven de (ondemocratische) kiesdrempel zullen uitkomen is al een heel andere vraag.
 

18:00 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-03-04

BRUSSEL - Het onderwijs, de postbedeling, maar ook de huisvu

BRUSSEL - Het onderwijs, de postbedeling, maar ook de huisvuilophalers genieten een hoger vertrouwen bij het publiek dan de Vlaamse of de federale regering.

Dat blijkt uit een rapport van het Instituut van de Overheid (KU Leuven), opgesteld in opdracht van de Vlaamse overheid. Het verzamelde gegevens over ,,het vertrouwen'' van de mensen in ,,de instellingen''. Het toont nogmaals dat het met het vertrouwen van de bevolking in de instellingen in ons land en in Vlaanderen niet goed gesteld is. (De Standaard)

 

't is eigenlijk geen nieuws, want zo is het altijd al geweest....c'est du belge :-)


21:48 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

megabangelijk

Het regent tegenwoordig "superministerraden".
 

BRUSSEL - Vandaag is de derde en meteen laatste megaministerraad begonnen rond het thema justitie en politie. De top vindt plaats in de ambtswoning van de premier aan de Lambermont en duurt nog tot morgen. (De Standaard)


 
Vroeger was het gewoon "super" en nu is het al "mega", wat is het volgende? Een ultraministerraad? Wat is eigenlijk het verschil tussen dat en een "gewone ministerraad"? Waarschijnlijk alleen (daar gaan we weer:) de perceptie, een megaministerraad da's catchy, daar gebeurt het, daar wordt geregeerd....Kortom dat horen de mensen graag, de indruk geven dat er goed bestuurt wordt is tegenwoordig belangrijker dan het regeren zelf. Als er deftig geregeerd wordt dan moet je dat niet etaleren, dan zien de mensen dat wel vanzelf op de persconferenties, het nieuws en in de krant. Maar ja, we staan tot op heden nog altijd afgestemt op de Goed-Nieuws-Show.

18:57 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Verstrepen

Jurgen Verstrepen zal tijdens de verkiezingen opkomen als onafhankelijke op de lijst van het Vlaams Blok. Hij is bijna zeker van een zetel in het Vlaams parlement aangezien A. Vandermeersch en G. Annemans niet zullen zetelen.
 
Verstrepen is van plan werk te maken van het herstel van de vrije meningsuiting, een goed initiatief dus! Als hij zijn onafhankelijkheid kan bewaren en strijden voor de gelijke behandeling van iedere partij in de politiek en de media dan wens ik hem alle geluk en sterkte toe!

18:27 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-03-04

join the club

Nogmaals benadruk ik de belangrijkheid (als dat woord bestaat) van uw initiatief op deze site, dit project is pas geslaagd als iedereen die wil meewerken dat ook werkelijk doet! Hebt u een mening? (natuurlijk!!!) Wilt u die delen? (wie niet!!!) --> DOEN!! Stuur lezersbrieven en reacties met uw eigen mening over de actualiteit in de maatschappij.

PS: als iemand een idee heeft voor een nieuwe poll, altijd welkom! binnenkort worden sommige huidige polls afgesloten dus als je nog niet gestemt hebt of nog een comment wilt plaatsen, nu is het moment.

20:00 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

lagerhuis

Wie kent het programma "Het Lagerhuis" op Nederland 2 ? In Nederland zijn er in het algemeen meer politieke programma's dan in Vlaanderen, weliswaar soms gecensureerd maar toch, het programma geeft de kans aan de mensen om met elkaar in debat te gaan. Zij die het kennen hebben zich waarschijnlijk al eens afgevraagd waarom zulke programma's zo weinig (of helemaal niet) voorkomen bij ons. Sinds het verdwijnen van "Zwart of Wit" zijn er geen platformen meer op radio&tv waarop de gewone man/vrouw zijn mening kan uiten. Is mailen om de houding van de verschillende zenders over zo'n initiatief te polsen...ben benieuwd (as always).

18:00 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-03-04

de wereld van verkiezingen

Op 28 maart (vandaag dus) vinden er maar liefst in 3 landen verkiezingen plaats: de 2de ronde van de regionale verkiezingen in Frankrijk, gemeenteraadsverkiezingen in Turkije en parlementsverkiezingen in Georgië. Niet echt sensationeel maar toch leuk om te weten.
 
Terug naar eigen land/regio dan maar. De verkiezingskoorts begint aardig op te lopen, de sp.a bepleit goedkoper onderwijs en de VLD wil (net als alle andere partijen) lagere belastingen. Toch raar dat zelfs iets dat ALLE partijen willen nog altijd niet gerealiseerd kan worden... Een nieuwe peiling voorspelt opnieuw winst voor CD&V / N-VA, het blijft natuurlijk een peiling maar de trend wordt bevestigd: verlies voor de regering en winst voor de oppositie en Groen! dat maar niet boven de kiesdrempel uitkomt.
 
Voor de geïnteresseerden: hier is het bericht dat ik verstuurt heb naar de "Ideeënfabriek" van sp.a-SPIRIT:
 

Geachte,

Mijn voorstel is simpel geformuleerd maar moeilijk qua inhoud: ik pleit voor meer democratie in België. Wij profileren ons land graag als democratisch, maar wij bezitten geen referendamogelijkheden, de partijen hebben bijna alle macht in handen, de apathie en antipolitiek vieren hoogtij, enz. Ik ben al een tijdje bezig met een poging de mensen te engageren voor meer democratie en meer democratische rechten op mijn website: http://democratie.skynetblogs.be/

De sp.a kan hierin een belangrijke rol spelen denk ik, er is meer samenwerking met de mensen nodig. Neem het parlement uit de handen van de partijvoorzitters en geef het terug aan de bevolking.

Alvast bedankt


 
Ben benieuwd naar het antwoord. 'k Ga ook is informeren bij andere partijen of ze van plan zijn iets te veranderen aan de toestand van de Belgische/Vlaamse democratie.

19:48 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

iemand een ideetje voor het fabriekske?

Af en toe (vooral vlak voor de verkiezingen) doen onze politici een inspanning om te luisteren naar het volk (althans geven ze toch de indruk). Een mooi voorbeeld hiervan is de befaamde "Ideeënfabriek" van het kartel sp.a-SPIRIT. Een goed initiatief wat er ook van gezegd wordt, nu zullen we het is testen. Ik ga een voorstel indienen voor meer democratie in ons land (referenda, verwerping particratie,enz.). Ben benieuwd naar het antwoord.
 
Om deze stem kracht bij te zetten vraag ik aan iedereen die geïnteresserd is om een soortgelijk "idee" te sturen naar het "ideetjesfabriekske van Stiefke en Elske".
 
Stel je voor : misschien luisteren ze!!
 
http://www.ideeenfabriek.be/

15:04 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |