21-04-04

de grote referendum-vraag

Precies 1 week geleden verstuurde ik de volgende mail naar de voorzitters/voorzitsters van alle partijen die ik kon bedenken, in een poging om....hier een duidelijk antwoord op te krijgen natuurlijk!
 
DE VRAAG:
 

Geachte voorzitter van …,

 

Eerst en vooral zou ik u en uw partij bij de komende verkiezingen veel succes willen toewensen.

Graag had ik u een vraag gesteld omtrent een onderwerp dat ik niet vaak terugvind in de actualiteit of in partijprogramma’s: namelijk het referendum. Wat is het standpunt van uw partij hierover?

·        Is uw partij voor of tegen? En waarom?

·        Moet het bindend of niet-bindend zijn, of afhankelijk van het onderwerp?

·        Over welke thema’s moet de bevolking zich kunnen uitspreken?

·        Op welk(e) bestuursniveau(s) is het referendum het meest nodig?

·        Bent u bereid om te ijveren voor de vermelding van het referendum in de Grondwet?


 
Tot nu toe heb ik van de volgende partijen een antwoord ontvangen: BUB, Vlaams Blok, N-VA, Groen! en CD&V. Niet echt veel reactie dus...
 
Enfin dit zijn de antwoorden:
 
Belgische Unie - Union Belgique
 
Directe Democratie
 
De B.U.B. is principieel niet gekant tegen het Bindend Referendum op Volksinitiatief, noch tegen de inschrijving hiervan in de Grondwet opdat het bindend zou zijn.
Dit referendum kan echter enkel gevraagd worden indien het een kwestie met een ruim maatschappelijk draagvlak betreft.  Hiervoor dient een bepaald percentage van de bevolking de aanvraag te ondersteunen.
De B.U.B. ziet niet in waarom een referendum niet op ieder bestuursniveau kan georganiseerd worden.
Het is anderzijds vanzelfsprekend dat - indien de aanvraag voor het referendum is goedgekeurd - de media objectief dienen mee te werken.  Iedere mening dient gelijkwaardig aan bod te komen, zodat de bevolking zelf een gefundeerde mening kan vormen.
 


Vlaams Blok
 
Geachte,
 
Dank voor uw belangstelling in onze standpunten.
 

Het Vlaams Blok is ondubbelzinnig voorstander van referenda. Directe democratie maximaliseert de politieke participatie van de bevolking en de legitimiteit van de politieke besluitvorming. Daarom is de directe democratie voor het Vlaams Blok cruciaal in de versterking van de democratie in Vlaanderen. Concreet kan voor ons een referendum georganiseerd worden op nationaal en op gemeentelijk niveau.

 

Op nationaal niveau kan op vraag van 100.000 kiesgerechtigden of minstens één derde van het totaal aantal leden van het parlement en grondwets-, wetgevings- of verdragsreferendum worden gehouden onder het Vlaamse volk. Onze partij pleit reeds vele jaren voor een referendum over o.a. de uitbreiding van de Europese Unie en over het vreemdelingenstemrecht. In de gemeente kan voor het VB een referendum worden gehouden op vraag van minstens één derde van het totaal aantal leden van de gemeenteraad ofwel 10 % van de gemeenteraadskiezers.

 

Als bijlage vindt u onze 'Proeve van Vlaamse Grondwet'. Het hoofdstuk over het referendum is ingeschreven in Titel IV: De machten.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Vlaams Blok Studiedienst.

 
Nieuw - Vlaamse Alliantie
 
Beste,
 
Op vraag van Geert verduidelijk ik bij deze ons standpunt terzake.

De N-VA is geen voorstander van referenda, eenvoudigweg om dat dit haaks staat op ons systeem van afvaardigingsdemocratie. Politici worden verkozen op basis van een programma, zij worden door de kiezers gemandateerd om beslissingen te nemen en kunnen daar achteraf door de kiezer voor beloond of afgestraft worden. Zij moeten zodoende hun verantwoordelijkheid niet ontlopen wanneer het op belangrijke beslissingen aankomt. Daar zijn ze immers toch juist voor verkozen.

Waar houdt het afstand doen van de eigen politieke verantwoordelijkheid trouwens op? Een referendum over vreemdelingenstemrecht, over de snel-Belg-wet, over het Ruimtelijk Structuurplan, over de inzet van troepen in Irak....?

 

Darenboven geeft een referendum de bevolking dikwijls verkeerdelijk de indruk dat de burger beslist, terwijl de vraagstelling en de antwoordkeuzes - die dikwijls determinant zijn - politiek beslist worden.


 

Met vriendelijke groeten, 
  
Ben Weyts,
Woordvoerder N-VAGroen!
 

Beste,

 

Basisdemocratie is één van de pijlers van het groene gedachtegoed. Voor ons is niet alleen het nemen van goede beslissingen belangrijk, maar ook hoe je tot die beslissing komt. Daarbij stellen wij een maximale interactie met de bevolking centraal. Inspraakmechanismen zijn er in alle gradaties, gaande van het passief informeren over overleg tot het houden van referenda. De Groenen ijveren voor openheid en interactie: het bestuur moet burgers informeren en consulteren bij het nemen van beslissingen en de uitvoering van het beleid; maar ze moet ook haar oor te luisteren leggen en af en toe inpikken op wat er bij de bevolking leeft. In onze optiek mag directe democratie echter niet tegengesteld worden aan representatieve democratie; ze moeten elkaar versterken. Het individueel en rechtstreeks aanspreken van de mensen mag er niet toe leiden dat het middenveld en zelfs de parlementen buiten spel worden gezet. Voor ons is democratie een permanente dialoog en is het voeren van een breed maatschappelijk debat een zaak van goed bestuur.

 

Om met Uw laatste vraag te beginnen. Ja! Telkens een grondwetswijziging wordt voorbereid, schuift onze partij de mogelijkheid tot het inrichten van een referendum naar voor. Helaas vinden wij daartoe onvoldoende politieke steun. Tot op heden blokkeert elke discussie over het houden van volksraadplegingen op het 'njet' van de Grondwet, maar is er tegelijk een grote aarzeling om deze situatie te deblokkeren. Zelfs ons recent voorstel van decreet, om op het Gewestelijke niveau volksraadplegingen te organiseren, rekening houdend met de beperkingen die de Grondwet oplegt, werd door de Raad van State als te vérgaand beschouwd. Het kreeg nochtans wel de steun van de Vlaamse meerderheidspartijen.

 

Ons officieel partijstandpunt vraagt referenda op alle bestuursniveaus en sluit geen enkel thema uit, ook belastingen of grondrechten niet. Wij stellen wel dat de vraag die bij zo'n referendum voorligt ethisch moet zijn, en dus niet tot doel kan hebben bepaalde mensenrechten in te perken of bevolkingsgroepen ervan uit te sluiten. Het moet sowieso het parlement of de raad zijn dat beslist over het houden van een volksraadpleging of referendum over een bepaalde vraag. De regering of het college moet zorgen voor de uitvoering ervan. Als een referendum gebeurt op initiatief van de bevolking moeten er voldoende handtekeningen deze vraag steunen. Het bestuursniveau dat het referendum organiseert moet ook bevoegd zijn over deze kwestie. Om op het federale niveau rekening te houden met de moeizaam bereikte evenwichten tussen beide landsdelen, moet het parlement zijn goedkeuring geven met bijzondere meerderheid, indien de inhoud van de vraag betrekking heeft op een thema dat onder dit regime valt.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat het nuttig is om beide pistes mogelijk te maken. Uiteraard moeten er aan het organiseren van bindende volksraadplegingen (referenda) strengere voorwaarden verbonden zijn (vooral naar aantal handtekeningen om de vraag te steunen, de tijd waarbinnen deze worden verzameld, en natuurlijk het aantal personen die aan zo'n referendum deelneemt) dan aan het organiseren van een consultatieve volksraadpleging. Deze laatste kan door het parlement of door de raad worden gebruikt zoals zij ook hoorzittingen kan organiseren of om het advies van deskundigen verzoekt tijdens de beraadslaging over een voorliggend ontwerp. Het is absurd dat onze vertegenwoordigers niet de mogelijkheid hebben om de bevolking te raadplegen, wanneer zij beslissingen moet nemen. Op deze wijze moeten voor en tegenstanders ook argumenteren met de bevolking, en zal deze bewust zijn van de gevoeligheid en de omvang van een beslissing. Nu gebeuren vele zaken vér boven het hoofd van de burger, ook al is deze de eerste betrokkene om de implicaties van een beslissing te ervaren. Bij consultatieve volksraadplegingen mag er geen deelnemersquorum gelden, al kan een lage opkomst natuurlijk wel een indicatie zijn van onverschilligheid tegenover de voorliggende vraag.

 

Ik wil eindigen bij Uw eerste vraag. Groen! is voor het referendum. Wij moeten ook de democratie durven vernieuwen, niet alleen onze bestuursinstellingen. Vandaag zijn mensen mondiger dan vroeger, hoger geschoold, beter geïnformeerd. Een paternalistische ingesteldheid ('wij weten wat goed is voor de mensen') van de politiek is niet meer van deze tijd. Het uit de weg gaan van elke discussie met de bevolking heeft tot een vervreemding tussen burger en bestuur geleid. Er worden te weinig pogingen ondernomen om een maatschappelijk draagvlak te creëren voor beleidsbeslissingen en er is te weinig debat over de beleidsmatige uitdagingen die voor ons liggen. Een belangrijk argument voor referenda is dat ze de bevolking responsabiliseren, bewust maken van de pro's en contra's en gevolgen van beleidsbeslissingen.

 

Een goed bestuur is er niet alleen voor de mensen, het moet mét de mensen werken.

 

Tot slot wil ik U nog danken voor uw ondersteunende woorden, en voor de belangstelling die U stelt in onze standpunten.

 

Hoogachtend, en met vriendelijke groeten,

 

Vera Dua

 


 
Christen-Democratisch en Vlaams
 
Geachte,
 
U richtte een vraag aan voorzitter Yves Leterme i.v.m. het standpunt van CD&V inzake referenda.
 
Hierna bezorg ik u het antwoord op uw vragen.
 

·        Is uw partij voor of tegen? En waarom?

       CD&V kiest voor de representatieve democratie. De directe democratie kan de represenatieve democratie aanvullen, maar niet in de plaats treden van de representatieve democratie.

·        Moet het bindend of niet-bindend zijn, of afhankelijk van het onderwerp?

       De logische consequentie van het antwoord op de eerste vraag is dat volksraadplegingen niet bindend zijn. De ultieme beslissing in de represenatieve democratie ligt bij het parlement.

·        Over welke thema's moet de bevolking zich kunnen uitspreken?

       over alle thema's met uitzondering van grondrechten en fiscale en budgettaire thema's.

·        Op welk(e) bestuursniveau(s) is het referendum het meest nodig?

       Op gemeentelijk en provinciaal niveau bestaat reeds de mogelijkheid tot het organiseren van volksraadplegingen. Deze mogelijkheid dient uitgebreid te worden tot het gewestelijke en federale niveau.

·        Bent u bereid om te ijveren voor de vermelding van het referendum in de Grondwet?

             Indien dit conform de bovenvermelde standpunten is, ja. Dit betekent onder meer dat de thema's waarover geen raadplegingen kunnen georganiseerd worden, in de grondwet dienen opgenomen te worden.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Jef Smits          
----------------------------------------------------
 
Klaar en duidelijk!
 
OPROEP
Heb je ook een vraag die je wilt stellen om de antwoorden van alle partijen te kunnen vergelijken, aarzel niet om je stem te laten horen! Als tijdsgebrek of te weinig interesse een argument is om het niet te doen, stuur je vraag dan maar naar mij, ik zal zorgen voor de versturing naar de partijen naar uw keuze.

14:28 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

democratie - reactie mevr. Vera Dua Ik ben heel gelukkig met de reactie van Mevrouw Dua en ik vind het aangenaam te weten dat het standpunt van Groen! rond democratie vooruitstrevend is maar toch enkele kanttekeningen :

- Ik ben zelf lang lid geweest van Groen!, ik heb mijn lidmaatschap opgezegd omdat Groen! volgens mij binnen eigen groep blijkbaar deze waarden niet kan waarmaken.

- In de lokale Gemeentelijk Groen! afdeling is , ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen, zelfs reeds enkele maanden voordien, de democratie serieus met de voeten getreden.

- afspraken maken om lijsten samen te stellen, binnen het kartel, maar voor schut gezet worden omdat buiten weten van de groep het gemeenteraadslid reeds afspraken gemaakt had.

- de pollregeles niet naleven. Een derde mandaat moet goed optijd aangevraagd worden en niet nadat de lijst is samengesteld

- een vergadering organiseren een half uur voor de persmededeling, voor de bekendmaking van de lijst van het kartel, om goedkeuring te vragen aan de leden

- de vertegenwoordiger van Groen! in de gemeentelijke Milieuraad voor schut zetten en beslissingen treffen achter zijn rug ivm met de Milieuraad.

- gedurende maanden de situatie aankaarten bij regio Groen! en geen reactie krijgen.

- na al die maanden en veel zagen, en emotioneel reageren uiteindelijk reactie krijgen ( 8 à 10 maanden ).

En ik kan er nog een hoop opsommen.

Uiteindelijk zeg ik mijn lidmaatschap op, maar ik vroeg of ik alsnog ivm met de aangekaarte problemen mijn zeg mocht doen in een discussie daar ik betrokken partij was. Dit is mij nu natuurlijk geweigerd om dat ik geen lid meer ben.

Ik heb PB nationaal verwittigd, provinciaal, regionaal...... Alles wat je wil. Ofwel geen reactie of wel een reactie ( van meestal dezelfde twee personen ) dat ze veel werk hebben maar dat ze zich hiermee wel bezighouden. Ze wachten echter op het verslag van de discussie rond de aangekaarte problemen in de groep ( waar ik niet bij mocht zijn ). Deze vergadering is nu ook reeds enkele maanden geleden.

De gewezen secretaris heeft toen ook zijn mening gezegd en dit ging in dezelfde richting als mijn opmerkingen, die persoon is nog steeds lid maar heeft na vele jaren enorme en bekwame inzet zijn functie neergelegd. Hij is nog steeds lid. Denk je nu echt dat hij gecontacteerd is ?

Het negeren is de beste manier om iemand monddood te maken.

Trouwens, iemand overtuigen van zijn gelijk, aanmoedigen om mee te doen, gebruik maken van zijn voorstellen, mogelijkheden en inzet en vervolgens negeren is dit niet een vorm van misbruik van vertrouwen.

Ook Mevr Vera Dua heb ik aangeschreven. Tot op heden nog steeds geen reactie.

De woorden zoals basisdemocratie en openheid en interactie zijn toch och zo mooi.

Onlangs heb ik van iemand gehoord, dat hij gelijkaardige incidenten heeft meegemaakt binnen Groen!, reeds een tijd geleden.

Spijtig, heel spijtig Groen !.

Tot op vandaag heb ik dit nooit verteld buiten de rangen van Groen !, maar na 18 maanden vind ik dat de emmer is overgelopen.

Hoogachtend

Walter Goossens

Gepost door: walter goossens | 03-04-07

De commentaren zijn gesloten.